BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ A LA PROMOCIÓ

“Sorteig de Sant Joan”

 

1. Empresa organitzadora de la promoció

L’empresa Vinateria Inzolia amb domicili a Avda. de Barcelona, 11 (Polígon Sant Pere Molanta) 08799 Olèrdola i número identificatiu B63766554 organitza amb finalitats promocionals el Sorteig de Sant Joan (en endavant, “la Promoció”) a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Catalunya i majors d’edat d’acord amb el que s’exposa en les condicions per participar

2. Data d’inici i data de finalització

La Promoció començarà el dia 16 de juny a les 00:01, i acabarà el dia 24 de juny a les 23:59.

3. Requisits de participació i mecànica de la promoció

És important remarcar que la participació al Concurs suposa l’acceptació incondicional i el respecte del que es disposa en les presents Bases Legals.

Els requisits de participació són els següents:

 • Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya i siguin majors de 18 anys.
 • Les dades personals dels participants han de ser verídiques.
 • La mecànica de la Promoció consisteix en un sorteig per a guanyar un lot de productes i experiències relacionades amb el món del vi.
 • Els premis seran: una visita i degustació de 3 vins i/o caves a la finca de Cal Cassanyes d’Oriol Rossell i un lot de 6 ampolles de cava Oriol Rossell Brut Nature i una ampolla Magnum Oriol Rossell Natu.
 • Els Participants podran inscriure’s tantes vegades com desitgin, sempre que ho facin mencionant usuaris diferents.

4. Condicions de la promoció i premis

 • S’escollirà 1 guanyador i 2 suplent/s via sorteig el dia 27 de juny.
 • La selecció dels guanyadors i suplents es farà de forma aleatòria a través de la plataforma de selecció de guanyadors online. Aquesta plataforma garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova del mateix emet un certificat de validesa per a cada un dels seus sortejos.
 • El/els guanyador/es obtindran/n com a premi: visita i degustació de 3 vins i/o caves a la finca de Cal Cassanyes d’Oriol Rossell i un lot de 6 ampolles de cava Oriol Rossell Brut Nature i una ampolla Magnum Oriol Rossell Nature.
 • El guanyador podrà contactar amb Vinateria Inzolia durant el termini de 10 dies a comptar des de la data en la que s’anunciï al perfil social de la marca. En cas de que en el termini estipulat no es produís tal contacte es procedirà a assignar a un altre guanyador segons resultats de suplents o declarar el sorteig desert.
  La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5. Limitacions

 • Si fos evident que qualsevol dels participants no complís amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.
 • No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) els treballadors per compte aliè empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Vinateria Inzolia (ii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directa o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrada directa o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.)
 • El premi entregat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte o diners.
 • Vinateria Inzolia es reserva el dret, amb prèvia comunicació en forma legal, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.
 • Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pugui suposar, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per Vinateria Inzolia en les presents Bases Legals.
 • S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada.Vinateria Inzolia es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per altres de similars característiques.

6. Publicació de comentaris o opinions

No es permetran comentaris o opinions el contingut del qual es consideri inadequat, que siguin ofensius, discriminatoris o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants a la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.
Qualsevol intent d’impedir el bon desenvolupament del Concurs ja sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat es donarà lloc a la desqualificació immediata del participant anul·lant-se la seva candidatura.

7. Instagram (en cas de promocions a Instagram)

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada en mode algun a Instagram, per tant, els Participants alliberen a Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.

8. Canvis

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui els drets dels participants a la Promoció.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui plantejar-se en relació a la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases.

El meu cistell